FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2019-10-22

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2019-10-09

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej


  » wszystkie

  Wodomierz do podlewania zieleni


  Wytyczne techniczne  montażu podlicznika (wodomierza) mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (podlewanie ogródka)


  Zgodnie z Art. 27 pkt. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r, tekst jednolity Dz.U. z 2006r nr 123, poz. 858) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

  TRYB POSTĘPOWANIA w przypadku montażu podlicznika na podlewanie ogródka:
  Należy zapoznać się z treścią wytycznych montażu podlicznika Wytyczne techniczne montażu podlicznika

  W celu skorzystania z możliwości pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o ilość bezpowrotnie zużytej wody należy spełnić następujące warunki:
  1. Należy posiadać umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku. W przypadku jej braku plombowanie podlicznika oraz jego odczyty nie będą możliwe.
  2. Wszystkie prace instalacyjne, zakup wodomierza, jego plombowanie, ewentualna naprawa i ponowna legalizacja (co 5 lat) wykonywane są przez właściciela nieruchomości -własnym staraniem i na własny koszt.
  3. Podlicznik należy zamontować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz zgodnie z następującymi wytycznymi: a. podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej (za wodomierzem głównym), b. przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający, c. za podlicznikiem nie może być poboru wody z odpływem do kanalizacji sanitarnej, d. należy zamontować podlicznik (wodomierz do wody zimnej) o średnicy DN15mm i przepływie nominalnym Qn=1,5m3/h, o klasie pomiarowej B lub C, e. w przypadku instalacji tryskaczowej do podlewania zieleni, średnicę podlicznika należy dobrać obliczeniowo, uwzględniając wymagania techniczne tej instalacji (obliczenia należy załączyć do zlecenia plombowania), f. podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz nienaruszone plomby, g. podlicznik musi być zamontowany w miejscu umożliwiającym bezpieczny odczyt jego wskazań, a temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +4°C.
  4. W przypadku utraty ważności legalizacji lub uszkodzenia plomby, odczyty podlicznika nie będą brane pod uwagę przy wystawieniu faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki do kanalizacji sanitarnej.
  5. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z w/w wytycznymi, służby techniczne Operatora (po otrzymaniu zlecenia) w umówionym terminie sprawdzą poprawność montażu podlicznika oraz dokonają jego zaplombowania.
  6. Usługa plombowania podlicznika wykonywana jest odpłatnie - zgodnie z cennikiem Operatora. 
  Niniejsze wytyczne należy złożyć do Operatora - SNG S.A. (ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, parter) wraz ze: 1. zleceniem na plombowanie zamontowanego podlicznika 2. szkicem lokalizacyjnym wodomierza głównego i podlicznika.                 
         
         
   

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl