FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2019-10-22

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Remont Zbiornika Wody

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa"

  2019-10-09

  Remont Zbiornika Wody "Piaskowa" czytaj dalej


  » wszystkie

  Zgłoszenie robót i odbior końcowy


  1. O rozpoczęciu robót należy poinformować, wypełniając wniosek zgłoszenia robót budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

  Formularz można pobrać ze strony internetowej: Zgłoszenie robót budowlanych

  Formularz można również otrzymać w Sekretariacie AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  Wniosek należy złożyć w Sekretariacie AQUA-Sopot Sp. z o.o. (pok. 22) lub przesłać pocztą na adres Spółki:
  AQUA-Sopot Sp. z o.o., ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot

  Klauzula informacyjna dla danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych
  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych (dalej zwany Wnioskiem) jest AQUA-Sopot Sp. z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: AQUA-Sopot Sp. z o.o. 81-740 Sopot ul. Polna 66-68 lub pocztą elektroniczną na adres aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl albo telefonując pod numer: 58 555 49 20
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest §12 ust.1 lit. e) pkt 2) Regulaminu usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych świadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu - uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 12 XII 2008r. numer XXI/287/2008 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 21, poz. 448) dla wykonania którego przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed rozpatrzeniem tego Wniosku.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że rozpatrzenie wniosku będzie niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia złożenia Wniosku.
  6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
  a. SOFTICO Sławomir Pragacz w związku z obsługą systemu informatycznego Administratora.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


   
  2. Po zakończeniu prac należy zgłosić gotowość odbiorową:

  • Należy złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego

   Formularz można pobrać ze strony internetowej: Wniosek o dokonanie odbioru końcowego albo otrzymać w Sekretariacie AQUA-Sopot Sp. z o.o.

   Wniosek należy złożyć w Sekretariacie AQUA-Sopot Sp. z o.o. (pok. 22) lub przesłać pocztą na adres Spółki.
    
   Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora, składająca się z: przedstawiciela zamawiającego lub powołanego w jego imieniu Inspektora nadzoru; przedstawiciela/i Wykonawcy; przedstawiciela/i AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Eksploatatora.
  • Instalacja wraz z punktami włączenia do sieci lub/i elementami sieci powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu warunków zapisanych w §12 „Regulaminu usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych świadczonych na terenie Gminy Miasta Sopot”.
  • Należy zgromadzić dokumenty odbiorowe wymienione w punkcie nr 4 Protokołu Odbioru Końcowego i przekazać je przedstawicielowi Eksploatatora:
   • notatka służbowa – przegląd w otwartym wykopie
   • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
   • rysunki powykonawcze z domiarami do elementów w terenie
   • wynik badania bakteriologicznego wody
   • komplet atestów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały
   • szkic geodezyjny
   • geodezja powykonawcza
   • dokumentacja projektowa powykonawcza
   • dokument odbiorowy z ZDiZ lub z innymi właścicielami w terenie
   • inne …………………….
  • Należy ustalić termin odbioru końcowego.
   Dzień podpisania Protokółu Odbioru Końcowego przez wszystkich członków Komisji jest dniem pozytywnego zakończenia procesu Odbioru Końcowego.
  • Dokonanie odbioru końcowego jest nieodpłatne.

  Klauzula informacyjna danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do odbioru końcowego
  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do odbioru końcowego (dalej zwany Wnioskiem) jest AQUA-Sopot Sp. z o.o., zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: AQUA-Sopot Sp. z o.o. 81-740 Sopot ul. Polna 66-68 lub pocztą elektroniczną na adres aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl albo telefonując pod numer: 58 555 49 20
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest §12 ust. 7- 14 Regulaminu usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych świadczonych na terenie Gminy Miasta Sopotu - uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 12 XII 2008r. numer XXI/287/2008 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 21, poz. 448) dla wykonania którego przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed rozpatrzeniem tego Wniosku.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że rozpatrzenie wniosku będzie niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia złożenia Wniosku.
  6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
  a. SOFTICO Sławomir Pragacz w związku z obsługą systemu informatycznego Administratora.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


  Definicje:


  Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.


  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.


  AQUA-Sopot – oznacza AQUA- Sopot Sp. z o.o., która posiada tytuł własności bądź inny tytuł prawny do dysponowania urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przyłączami oraz budowlami służącymi do wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.


  Eksploatator - oznacza przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, świadczące usługę eksploatacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na sieciach i urządzeniach dzierżawionych od AQUA-Sopot.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl