FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  Modernizacja sieci wod-kan w Al. Niepodległości i ul. Malczewskiego

  2020-07-14

  Modernizacja istniejącej sieci wod-kan czytaj dalej

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej

  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej

  2020-07-10

  Modernizacja sieci wodociągowej czytaj dalej


  » wszystkie

  WŁADZE SPÓŁKI

  ZARZĄD (jednosobowy)
  Prezes Zarządu -  Marcin Burakowski

  RADA NADZORCZA
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Elżbieta Turowiecka
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Bogacki
  Sekretarz Rady Nadzorczej - Ewa Frymark
  Członek Rady Nadzorczej - Bożena Olejarczyk
  Członek Rady Nadzorczej - Rafał Dubel

  DZIAŁY

  SEKRETARIAT
  Sekretariat zajmuje się organizacją obiegu dokumentów i korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej Spółki, prowadzi obsługę administracyjną firmy. Ponadto ustala harmonogram spotkań Prezesa oraz zajmuje się obsługą interesantów.

  DZIAŁ UTRZYMANIA I ROZWOJU
  DUiR zajmuje się oceną potrzeb i inicjowaniem działań, które mają na celu utrzymanie oraz rozwój obiektów i sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, będących własnością Spółki.

  Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym przeprowadza postępowania przetargowe, nadzoruje wykonawców zewnętrznych podczas trwania prac remontowych i inwestycyjnych, a po dokonaniu odbiorów końcowych, aktualizuje dane o posiadanych środkach trwałych. Utrzymuje ścisłą współpracę z Zarządem Dróg i Zieleni w Sopocie podczas trwania inwestycji miejskich.

  DUiR wydaje również warunki techniczne, które określają wymagania dotyczące przebudowy lub rozbudowy istniejących sieci wod-kan oraz możliwości włączenia się do nich dla nowoprojektowanych lub modernizowanych obiektów. Dla istniejących budynków wydaje warunki techniczne na montaż wodomierzy równoległych.

  DZIAŁ INWESTYCJI
  Dział Inwestycji zajmuje się przygotowaniem, zorganizowaniem i prowadzeniem inwestycji objętych planem inwestycyjnym Spółki, począwszy od uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji, poprzez zlecenie opracowywania dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, odbiór końcowy inwestycji, a następnie odbiór ostateczny po okresie gwarancyjnym.

  DZIAŁ PROJEKTÓW I UZGODNIEŃ
  DPiU zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem branżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć wykonywanych przez inwestorów, którzy planują budowę lub rozbudowę obiektów podłączonych do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, stanowiących własność Spółki AQUA-Sopot. Uzgadnia też dokumentację projektową pozostałych branż procesu budowlanego w zakresie innych mediów.

  Wykonuje dokumentację projektową dla przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę w ramach własnych działań rozwojowo-modernizacyjnych. Przy udziale Eksploatatora SNG S.A. dokonuje odbiorów końcowych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, realizowanych przez Inwestorów indywidualnych.

  DZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY
  Dział Prawno-Organizacyjny zajmuje się przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień sektorowych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o. Dział zajmuje się również sporządzaniem umów z Wykonawcami wybranymi w przeprowadzonych postępowaniach.

  DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
  Dział finansowo-księgowy odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przyjętą polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi. Rozlicza prowadzone inwestycje i remonty, przygotowuje plany amortyzacji na lata następne oraz ubezpiecza posiadany majątek. Zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi, sporządza dokumentację dla ZUS oraz sprawozdania statystyczne. Współpracuje z bankami i prowadzi gospodarkę kasową. Ponadto przygotowuje plany finansowe Spółki i dba o zachowanie terminowości rozliczeń z urzędami i kontrahentami. Do jego zadań należy również nadzór nad archiwizacją dokumentów księgowych i pracowniczych oraz przygotowywanie zestawień na potrzeby Zarządu.

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl