FB

AQUA-SOPOT

  Aktualności

  Nowy przetarg

  Nowy przetarg

  2020-02-26

  Informacja o aktualnych przetargach czytaj dalej

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  Budowa spięcia sieci wodociągowej w Al. Niepodległości

  2020-02-25

  Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową czytaj dalej


  » wszystkie

  GENEZA PROJEKTU
  System wodociągowy w Sopocie funkcjonuje ponad 130 lat, sieć kanalizacji sanitarnej od ponad stu lat. Wiek i stan poszczególnych odcinków sieci jest zróżnicowany, gdyż wraz z rozwojem miasta w czasach przedwojennych jak i powojennych sukcesywnie dobudowywano nowe odcinki sieci w zmieniającej się z upływem czasu technologii. Część istniejących sieci poddawano również różnorakim przebudowom i remontom. Część najstarszych odcinków sieci, jak i część sieci pobudowanych w latach 60-80 ubiegłego wieku uległa znacznemu zużyciu i wymagała naprawy lub wymiany.

  Właściwe funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest istotne zarówno dla mieszkańców, którzy oczekują zapewnienia odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości oraz w pełni niezawodnego odprowadzania ścieków, jak i dla środowiska naturalnego, które nie powinno być zagrożone zanieczyszczeniem przez ścieki.

  Od wielu lat w Sopocie podejmowane były działania polegające na przebudowie i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2008 Spółka AQUA-Sopot, zarządzająca siecią wodociągową i kanalizacyjną w Sopocie, rozpoczęła realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten był pierwszym, kompleksowym i największym do tej pory programem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie.

   
  CELE PROJEKTU
  Do głównych celów Projektu należała poprawa wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej. Kompleksowa przebudowa i uszczelnienie sieci, jak również budowa  nowych odcinków przyczyniła się do polepszenia warunków przepływu ścieków, zmniejszenia ryzyka zatorów i innych awarii, a także likwidacji nieszczelności, które mogą powodować przedostawanie się ścieków do gruntu oraz wód gruntowych lub też odwrotnie – przedostawanie się wód gruntowych i opadowych do sieci kanalizacyjnej.
   
  Ponadto w rezultacie realizacji Projektu poprawiła się jakość wody pitnej oraz zwiększyła się niezawodność jej dostaw. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja ujęć wody miała na celu zapewnienie mieszkańcom Sopotu wody pitnej w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Czynne obecnie studnie i urządzenia, choć na dzień dzisiejszy wystarczające, nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata.
   
  Efektem realizacji Projektu będzie zatem zwiększenie ochrony strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej przed spływającymi zanieczyszczeniami, a także poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej oraz wody do celów rekreacyjnych. W konsekwencji, zwiększy to atrakcyjność  inwestycyjną i turystyczną miasta.

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU
  AQUA-Sopot Sp. z o.o. przygotowała i w latach 2008-2014 zrealizowała projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot".

  Zakres projektu obejmował:
  1. modernizację, wymianę i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej:
   • ok. 7,7 km modernizacji sieci kanalizacyjnej wykonywanej metodą wykopową (tradycyjną),
   • ok. 0,3 km budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopową (tradycyjną),
   • ok. 13,3 km modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową.
  2. modernizację systemu zaopatrzenia w wodę uzdrowiska Sopot:
   • modernizacja dwóch ujęć wody: Brodwino i Bitwy pod Płowcami,
   • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami.
  3. budowę i modernizację sieci wodociągowej:
   • ok. 2,2 km modernizacji sieci wodociągowych,
   • ok. 1,2 km budowy nowych sieci wodociągowych.
  4. przebudowę i rozbudowę systemu telemetrycznego przekazu danych eksploatacyjnych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków sanitarnych do centralnej dyspozytorni - w ramach zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym.

  czytaj więcej:

  12345

  AQUA-Sopot Sp. z o.o.

  ul. Polna 66-68
  81-740 Sopot

  tel.: 58 555 49 20
  fax: 58 555 49 21

  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl