Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot" został zrealizowany w latach 2008-2014 i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wyniosła 42 mln zł (brutto), w tym 15 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot” umożliwiła dostęp do najwyższej jakości wody pitnej, a tym samym wpłynęła na poprawę zdrowia i jakości życia w naszym mieście. Z kolei poprzez modernizację i uszczelnienie systemu kanalizacji sanitarnej, przyczyniliśmy się bezpośrednio do ochrony wód Zatoki Gdańskiej.

Projekt unijny w liczbach

Projekt składał się z dziewięciu kontraktów. Obejmowały one budowę nowych, przebudowę i modernizację istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami.

W ramach zrealizowanego projektu unijnego zbudowaliśmy nową Stację Uzdatniania Wody „Bitwy pod Płowcami”, zmodernizowaliśmy dwa ujęcia wody, zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 3 km sieci wodociągowej oraz 21 km sieci sanitarnej.

Projekt składał się z dziewięciu kontraktów

Rozbudowaliśmy również system telemetrycznego przekazu danych o pracy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Działanie systemu polega na przesyłaniu informacji z charakterystycznych punktów do centralnej dyspozytorni.

System telemetrii pozwala na ciągłe monitorowanie poprawności pracy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a w przypadku awarii umożliwia szybką reakcję służb eksploatacyjnych, co w znacznym stopniu poprawia niezawodność dostaw wody i odbioru ścieków w mieście.

System telemetrii pozwala na ciągłe monitorowanie poprawności pracy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Geneza projektu

System wodociągowy w Sopocie funkcjonuje ponad 130 lat, sieć kanalizacji sanitarnej od ponad stu lat. Wiek i stan poszczególnych odcinków sieci jest zróżnicowany, gdyż wraz z rozwojem miasta w czasach przedwojennych jak i powojennych sukcesywnie dobudowywano nowe odcinki sieci w zmieniającej się z upływem czasu technologii. Część istniejących sieci poddawano również różnorakim przebudowom i remontom. Część najstarszych odcinków sieci, jak i część sieci pobudowanych w latach 60-80 ubiegłego wieku uległa znacznemu zużyciu i wymagała naprawy lub wymiany.

Właściwe funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest istotne zarówno dla mieszkańców, którzy oczekują zapewnienia odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości oraz w pełni niezawodnego odprowadzania ścieków, jak i dla środowiska naturalnego, które nie powinno być zagrożone zanieczyszczeniem przez ścieki.

Od wielu lat w Sopocie podejmowane były działania polegające na przebudowie i remontach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2008 Spółka AQUA-Sopot, zarządzająca siecią wodociągową i kanalizacyjną w Sopocie, rozpoczęła realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten był pierwszym, kompleksowym i największym do tej pory programem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie.

Cele projektu

Do głównych celów Projektu należała poprawa wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej. Kompleksowa przebudowa i uszczelnienie sieci, jak również budowa nowych odcinków przyczyniła się do polepszenia warunków przepływu ścieków, zmniejszenia ryzyka zatorów i innych awarii, a także likwidacji nieszczelności, które mogą powodować przedostawanie się ścieków do gruntu oraz wód gruntowych lub też odwrotnie – przedostawanie się wód gruntowych i opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Ponadto w rezultacie realizacji Projektu poprawiła się jakość wody pitnej oraz zwiększyła się niezawodność jej dostaw. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja ujęć wody miała na celu zapewnienie mieszkańcom Sopotu wody pitnej w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości. Czynne obecnie studnie i urządzenia, choć na dzień dzisiejszy wystarczające, nie gwarantują jednak pełnego bezpieczeństwa dostaw wody dla Sopotu na przyszłe lata.

Efektem realizacji Projektu będzie zatem zwiększenie ochrony strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej przed spływającymi zanieczyszczeniami, a także poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej oraz wody do celów rekreacyjnych. W konsekwencji, zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną miasta.

Zakres przedmiotowy projektu

AQUA-Sopot Sp. z o.o. przygotowała i w latach 2008-2014 zrealizowała projekt pod nazwą
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot". Zakres projektu obejmował:

1

modernizację, wymianę i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej:

 • ok. 7,7 km modernizacji sieci kanalizacyjnej wykonywanej metodą wykopową (tradycyjną),
 • ok. 0,3 km budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopową (tradycyjną),
 • ok. 13,3 km modernizacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową.
2

modernizację systemu zaopatrzenia w wodę uzdrowiska Sopot:

 • modernizacja dwóch ujęć wody: Brodwino i Bitwy pod Płowcami,
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami.
3

budowę i modernizację sieci wodociągowej:

 • ok. 2,2 km modernizacji sieci wodociągowych,
 • ok. 1,2 km budowy nowych sieci wodociągowych.
4

przebudowę i rozbudowę systemu telemetrycznego:

 • przebudowę i rozbudowę systemu telemetrycznego przekazu danych eksploatacyjnych z ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków sanitarnych do centralnej dyspozytorni - w ramach zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym.

Szczegóły techniczne kontraktów

Prace budowlane w ramach kontraktu 1.1 rozpoczęte zostały w 2010 roku a ich zakończenie planowane jest na rok 2014. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 15 mln zł brutto. W ramach kontraktu realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

Zadanie 1 - Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody „Brodwino”.

Inwestycja obejmuje:

 • Budowę pompowni wody ze studni głębinowej B-5
 • Budowę wodociągu zasilającego SUW Brodwino, od studni B-5 do istniejącego wodociągu przy studni B-4, o średnicy Ø150 z żeliwa sferoidalnego, o długości 361,5 m wraz z uzbrojeniem
 • Przebudowę wodociągu zasilającego SUW Brodwino, od studni B-1 o średnicy Ø150 z żeliwa sferoidalnego, o długości 161,5 m (wymiana na trasie istniejącego) wraz z uzbrojeniem
 • Budowę linii kablowej zasilającej elektroenergetycznej i sygnalizacyjnej z budynku SUW Brodwino do studni B-5 o długości 813 m
 • Instalację rozdzielnicy na terenie studni B-5 oraz instalację AKPiA

Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania i ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami” w Sopocie.

Projektowane wydajności po dokonanej przebudowie wyniosą:

 • Ujęcie Qh = 420 m3/h
 • Stacja Uzdatniania Wody Qh = 389 m3/h
 • Studnia kredowa K1 Qh = 60 m3/h
 • Urządzenia uzdatniające Qh = 360 m3/h

Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody oraz prace na ujęciu wody polegające na odwierceniu nowych studni głębinowych i ich włączeniu do systemu.

Szczegółowy zakres prac:

 1. Rozbiórki w obiektach stacji, rozbiórki sieci i instalacji
 2. Budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody, montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody
 3. Budowa stanowiska operatorskiego dla pełnego monitorowania oraz sterowania, zarówno pracą stacji uzdatniania wody, jak i ujęciami wody poprzez mikroprocesorowy system nadzoru
 4. Remont istniejących zbiorników ruchowo – czerpalnych wody czystej
 5. Remont istniejącego odstojnika popłuczyn
 6. Budowa nowego odstojnika popłuczyn
 7. Remont budynku energetycznego
 8. Instalacje technologiczne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, ogrzewania, wentylacji i osuszania w obiektach SUW
 9. Zewnętrzne sieci międzyobiektowe technologiczne i wod-kan wraz z obiektami na sieciach wod-kan (studzienki, zbiornik bezodpływowy ścieków, pompownia wód spustowych, komory syfonowe)
 10. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego i sieci wewnątrzzakładowej c.o.
 11. Remont stacji transformatorowej GSZ
 12. Sieci energetyczne, sterownicze, pomiarowe, transmisyjne, automatyka i sieci oświetleniowe
 13. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego i drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody od ul. Bitwy pod Płowcami, zagospodarowanie terenu zielenią, przebudowa ogrodzenia
 14. Wykonanie 7 studni głębinowych: trzech studni o głębokości 40 m, jednej studni o głębokości 43 m, jednej studni o głębokości 92 m, dwóch studni o głębokości 96 m
 15. Likwidacja 9 otworów studziennych: jedna studnia o głębokości 94 m, osiem studni o głębokości do 40 m
 16. Wyposażenie technologiczne nowych studni wraz z obudowami i uzbrojeniem w pompy głębinowe
 17. Wyposażenie studni kredowej K-1 w rurociągi tłoczne, urządzenia, kształtki, armaturę, pompy głębinowe oraz remont obudowy wraz z wyposażeniem technologicznym, budowa przewodu tłocznego Ø200 od studni kredowej K1 do stacji uzdatniania wody
 18. Wykonanie zasilania studni oraz budowa sieci transmisyjnych, pomiarowych i sterowniczych
 19. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczenia antysabotażowego
 20. Podłączenie nowych studni głębinowych do istniejących przewodów zbiorczych wody surowej przyłączami Ø150
 21. Uporządkowanie zieleni wokół studni, ogrodzenie studni głębinowych

Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Królowej Jadwigi, Morskiej, Powstańców Warszawy oraz Majkowskiego w Sopocie. Prace budowlane w ramach kontraktu 2.1 zrealizowano w 2008 roku. W ramach kontraktu przebudowano 0,48 km sieci wodociągowej oraz 0,77 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,9 mln zł brutto.

Inwestycja objęła:

1. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej:
 • ul. Królowej Jadwigi
  • rurociąg DN 0,15 kamionka – 54 mb
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 63 mb
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej - 9 szt.

 • ul. Morska
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 127 mb
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej - 5 szt.

 • ul. Skwer Hotelowy
  • rurociąg DN 0,15 kamionka – 21 mb
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 59 mb

 • ul. Powstańców Warszawy
  • rurociąg DN 0,25 GRP – 9 mb
  • rurociąg DN 0,50 GRP – 405 mb
2. Przebudowę sieci wodociągowej:
 • ul. Królowej Jadwigi
  • rurociąg Ø250 żeliwo – 140 mb
  • przyłącza wodociągowe - 7 szt.

 • ul. Morska
  • rurociąg Ø100 żeliwo – 85 mb
  • rurociąg Ø250 żeliwo – 102 mb
  • przyłącza wodociągowe - 9 szt.

 • ul. Powstańców Warszawy
  • rurociąg Ø80 żeliwo – 10 mb
  • rurociąg Ø250 żeliwo – 91 mb

 • ul. Majkowskiego
  • rurociąg Ø150 żeliwo – 5 mb

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulic Karlikowskiej, Okrzei i 3 Maja w Sopocie. Prace w ramach kontraktu 3.1 trwały od marca do grudnia 2011 r. W ramach realizacji tego kontraktu zmodernizowane zostało 1,16 km sieci wodociągowej oraz 0,57 km kanalizacji sanitarnej. Wartość brutto kontraktu wyniosła ponad 3,3 mln zł.

Inwestycja objęła:

 1. Prace na sieci wodociągowej objęły demontaż odcinków sieci oraz wykonanie nowych przewodów o średnicy 100 mm i 150 mm z rur z żeliwa sferoidalnego PN10 o łącznej długości 958,5 m wraz z armaturą oraz przyłączy wykonanych z rur PE PN10 o średnicach 40, 50, 63 i 110 mm zgrzewanych czołowo o łącznej długości 337,1 m wraz z armaturą.
 2. Prace na sieci kanalizacji sanitarnej objęły demontaż odcinków sieci oraz położenie nowych kanałów o średnicy 0,20 m o łącznej długości 457,2 m wykonanych z rur kamionkowych klasy 160 glazurowanych, kielichowych, o podwyższonej klasie wytrzymałości 48 kN/m wraz ze studzienkami rewizyjnymi i odgałęzień z rur PVC SN8 średnicy 160 mm o łącznej długości 137,1 m.

Budowa i przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicach Andersa i Mamuszki w Sopocie. Kontrakt realizowany był od grudnia 2008 r. do maja 2009 r. W ramach inwestycji przebudowano 0,53 km sieci wodociągowej i 0,17 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 0,58 km sieci wodociągowej. Całkowita wartość kontraktu wyniosła ponad 1,1 mln zł brutto.

Inwestycja objęła:

1. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej:
 • ul. Mamuszki
  • rurociąg DN 0,15 kamionka – 18 mb
  • rurociąg DN 0,20 kamionka – 156 mb
2. Przebudowę i budowę sieci wodociągowej:
 • ul. Mamuszki
  • rurociąg Ø80 żeliwo – 174 mb
  • rurociąg Ø150 żeliwo – 360 mb
  • rurociąg Ø40 PE – 15 mb
  • rurociąg Ø63 PE – 27 mb
  • przyłącza wodociągowe – 2 szt.

 • ul. Andersa
  • rurociąg Ø80 żeliwo – 57 mb
  • rurociąg Ø100 żeliwo – 315 mb
  • rurociąg Ø75 PE – 30 mb
  • przyłącza wodociągowe – 16 szt.

Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Roboty budowlane w ramach kontraktu 5.1 rozpoczęto w marcu 2010 r., a zakończono w grudniu tegoż roku. Prace objęły uszczelnienie 13,33 km sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 7,2 mln zł brutto.

Inwestycja objęła uszczelnienie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w 24 ulicach. Wykonano uszczelnienie rękawami o średnicach od 150 do 600 mm o łącznej długości 13.335 mb.

Opis technologii:

 • Technologia naprawy kanału wykładziną CIPP oparta jest o elastyczny rękaw wykonany z włókna szklanego nasączany żywicami termoutwardzalnymi. Rękaw taki wciągany jest do starego kanału, następnie doprowadza się do środka rękawa sprężone powietrze i parę wodną. Rękaw poddawany jest ciśnieniu 0,5 bar, co powoduje, że ściśle przylega on do ścianek naprawianego przewodu. Otwarty obieg pary wodnej powoduje utwardzanie żywicy. Po zakończeniu procesu utwardzania przewód jest gotowy do eksploatacji. Od tego momentu rękaw tworzy samonośną rurę, przewód jest szczelny i odporny na obciążenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wszelkie włączenia przykanalików pomiędzy studniami rewizyjnymi otwiera się przy pomocy robota. Do zabezpieczenia tych przykanalików stosuje się tzw. kapelusze.
 • Renowacja przyłączy w systemie "kapelusza" polega na wprasowaniu profila kapelusza filcowego nasączonego żywicą poliuretanową za pomocą specjalnej konstrukcji pakera w miejscu włączenia przyłącza do kanału. Szerokość ronda, które zostaje zainstalowane w kanale głównym wynosi 100 do 150 mm, natomiast długość wkładu filcowego wprowadzanego w głąb przyłącza wynosi 300 mm (tzw. część cylindryczna). Po utwardzeniu przez 90 minut powstaje szczelne, samonośne połączenie kanału głównego z trójnikiem zapewniające pełen spływ ścieków sanitarnych do kanału wyłożonego uprzednio wykładziną termoutwardzalną typu rękaw.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Łokietka w Sopocie. Prace budowlane w ramach kontraktu 6.1 trwały od marca do sierpnia 2011 r. W ramach kontraktu wybudowano ponad 600 m sieci wodociągowej oraz blisko 300 m sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo w ramach kanalizacji sanitarnej została przeprowadzona modernizacja ponad 500 m już istniejącej sieci.

Inwestycja objęła:

 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø400 z rur kamionkowych o dł. 284 mb z przykanalikami z PVC
 • Likwidację dwóch kolektorów sanitarnych Ø500 i Ø500/900 i wykonanie jednego kolektora Ø900 z rur GRP o dł. 478 mb
 • Przebudowę istniejącego wodociągu Ø150 z rur żeliwnych o dł. 293 mb z przyłączami z rur PE
 • Budowę nowego odcinka wodociągu Ø100 z rur żeliwnych o dł. 263 mb

Rozbudowa istniejącego systemu telemetrycznego przekazu danych z obiektów na sieciach wod – kan (stacje uzdatniania wody, zbiorniki wody, przepompownie ścieków) z uwzględnieniem zmodernizowanych w ostatnich latach obiektów.

W ramach projektu przewiduje się również montaż urządzeń pomiarowych wraz z przekazem danych (przepływ, ciśnienie) na sieci wodociągowej pozwalający na monitoring pracy sieci, wczesne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości, m.in. przecieków, a co za tym idzie zwiększenie niezawodności dostawy wody dla mieszkańców.

Przekaz wszystkich danych do centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w nowym budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Bitwy pod Płowcami odbywać się będzie za pomocą fal radiowych oraz GPRS. W dyspozytorni projektuje się nowe stanowisko operatorskie z wizualizacją pracy zarówno obiektów jak i sieci oraz informacją o wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości. Umożliwi to stałej obsłudze eksploatatora natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w pracy urządzeń w obiektach oraz na sieci.

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Smolnej, Leśnej i Świemirowskiej, Chopina, Skłodowskiej - Curie, Sobieskiego, Ceynowy, Haffnera, Helskiej, Majkowskiego, Winieckiego, Mokwy, Kaszubskiej, Kolberga, Wejherowskiej, Księżycowej, Okrężnej, Słonecznej, 1 Maja, Moniuszki, Sikorskiego, Piaskowej oraz przy zbiorniku wody Trzy Gracje.

Prace budowlane w ramach kontraktu 8.1 zostaną zrealizowane do września 2014 r. W ramach kontraktu zostanie wybudowane niecałe 6 km sieci kanalizacji sanitarnej.