Sopockie wodociągi i kanalizacja sanitarna

Obecnie woda dla mieszkańców Sopotu pobierana jest z czterech ujęć wody. W 1900 r. powstało ujęcie „Nowe Sarnie Wzgórze”, które ujmuje wody drenażowe. W 1979 r. powstały dwie studnie głębinowe, stanowiące ujęcie o tej samej nazwie. Woda z tych ujęć, ze względu na dobrą jakość, podawana jest do sieci miejskiej bez uzdatniania.

W 1957 r. rozpoczęto budowę ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami”. Początkowo pozyskiwano wodę z pokładów kredowych. Następne, kolejno odwiercane studnie, czerpały wodę z trzeciorzędowych i czwartorzędowych warstw wodonośnych. Ponieważ woda ujmowana z tych pokładów miała podwyższoną zawartość związków żelaza i manganu, w 1980 roku na terenie tego ujęcia wybudowano stację uzdatniania wody, w celu wyeliminowania nadmiernej ilości tych związków. Ujęcie wody „Brodwino” pobiera wodę za pomocą czterech studni głębinowych z warstw trzeciorzędowych. Ze względu na przekroczenie ilości związków manganu i żelaza, ta woda również wymagała uzdatniania. W tym celu w 1982 roku wybudowano stację uzdatniania wody Brodwino.

Wraz z budową kolejnych ujęć wody rozbudowie uległa sieć wodociągowa. Obecnie funkcjonuje pierścieniowy układ rurociągów, z którymi współpracują trzy zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 5000 m3. Taki system zapewnia ciągłość dostaw wody do wszystkich odbiorców w mieście.

Rozbudowie uległ również system kanałów sanitarnych, umożliwiając likwidację szamb oraz odbiór ścieków komunalnych od wszystkich odbiorców. W 2000 roku wybudowano przepompownię „Park Północny”, która umożliwia odprowadzanie ścieków z punktów gastronomicznych zlokalizowanych przy plaży. W dalszym ciągu funkcjonują przepompownie ścieków „Pośrednia” (dawniej „HAMO”) i „Polna”.

Strefy zasilania w wodę mieszkańców w Sopotu

Sopot, zależnie od topografii terenu, podzielony jest na cztery strefy zasilania w wodę.

  • Pierwsza strefa rozciąga się od granicy z Gdańskiem pomiędzy linią brzegową a al. Niepodległości i kończy w rejonie ul. Goyki. Zasilana jest z ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami”. Ujęcie współpracuje ze zbiornikiem wyrównawczym wody „Piaskowa”, zlokalizowanym na terenie drugiej strefy na wysokości 44 m n.p.m. (na mapie zaznaczono różową linią). Część wody z tego ujęcia dostarczana jest również do Gdańska.
  • Druga strefa obejmuje górny taras miasta, powyżej al. Niepodległości oraz od granicy z Gdańskiem (za wyjątkiem rejonu ul. Świemirowskiej i Smolnej) do ul. 23 Marca. Zasilana jest z drenażowego ujęcia wody „Nowe Sarnie Wzgórze” oraz z ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami”. Poprzez przepompownię „Armii Krajowej” woda kierowana jest do sieci. Przepompownia współpracuje ze zbiornikiem wyrównawczym „Wzgórze Trzech Gracji”, zlokalizowanym na wysokości 77 m n.p.m. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, woda z tej strefy może być połączona z wodą ze strefy ujęcia „Brodwino”.
  • Trzecia strefa ujęcia wody obejmująca rejon ul. Malczewskiego, Księżycowej, osiedla Kamienny Potok i Brodwino, zasilana jest ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody „Brodwino”. Woda po uzdatnieniu podawana jest do sieci, a jej nadmiar do zbiornika wyrównawczego Brodwino. Na osiedlu Brodwino przy ul. Cieszyńskiego znajduje się hydrofornia, która podnosząc ciśnienie wody umożliwia dostarczanie jej do najwyższych pięter zlokalizowanych tam budynków wielokondygnacyjnych. Ujęcie wody współpracuje ze zbiornikiem wody „Brodwino”, zlokalizowanym na wysokości 77 m n.p.m.
  • Czwarta strefa to rejon ul. Świemirowskiej i Smolnej, gdzie kierowana jest woda ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody „Nowe Sarnie Wzgórze”. Doskonała jakość wody pozwala na bezpośrednie wtłaczanie jej do sieci. Część wody z tego ujęcia dostarczana jest do Gdańska.

Układ sieci wodociągowej w mieście, monitoring oraz możliwość zdalnego sterowania pracy sieci zapewnia zachowanie ciągłości dostaw wody pitnej wszystkim odbiorcom.

Proces uzdatniania wody pitnej na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody "Bitwy pod Płowcami"

Woda produkowana na Stacji Uzdatniania Wody „Bitwy pod Płowcami” pochodzi z ujęcia wody zlokalizowanego w pasie nadmorskim i czerpana jest z dziewięciu studni głębinowych. Woda ujmowana jest z czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych pokładów wodonośnych. Następnie podlega procesowi uzdatniania w celu dostosowania jej parametrów do obowiązujących norm.

ETAPY UZDATNIANIA WODY PITNEJ:

ETAP 1 - UJMOWANIE WODY ZE STUDNI GŁĘBINOWYCH
  1. Woda nieuzdatniona ujmowana jest ze studni głębinowych i tłoczona rurociągami do hali filtrów na stacji uzdatniania wody.
ETAP 2 – UZDATNIANIE WODY W HALI FILTRÓW
  1. W zbiornikach kontaktowych następuje napowietrzanie wody.
  2. Ze zbiorników kontaktowych woda napowietrzona kierowana jest do filtrów ciśnieniowych. W trakcie przepływu przez złoża mineralne wypełniające filtry zachodzą procesy redukcji nadmiernych ilości związków żelaza i manganu. Złoża mineralne płukane są okresowo, a wody popłuczne powstające w wyniku płukania kierowane są do odstojników wód popłucznych, następnie do kanalizacji sanitarnej.
  3. Woda uzdatniona gromadzona jest w dwóch zbiornikach ruchowo-czerpalnych, zlokalizowanych na terenie stacji uzdatniania.
ETAP 3 - TŁOCZENIE WODY DO MIASTA
  1. Ze zbiorników ruchowo-czerpalnych, za pomocą zestawów hydroforowych, woda tłoczona jest do sopockiej i gdańskiej sieci wodociągowej. Na rurociągach tłocznych zainstalowane są lampy, które emitują promieniowanie UV, posiadające właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze. Dezynfekcja wody za pomocą promieniowania UV nie wpływa na jej własności fizykochemiczne, m.in. na smak i zapach.

 Poniżej prezentujemy procesy uzdatniania wody pitnej z sopockich ujęć wody: