W ostatnich latach obecność Polski w Unii Europejskiej umożliwiła naszemu krajowi realizację wielu potrzebnych inwestycji. My, jako sopocka spółka miejska, również z tego skorzystaliśmy, prowadząc inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne.

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot” umożliwiła dostęp do najwyższej jakości wody pitnej, a tym samym wpłynęła na poprawę zdrowia i jakości życia w naszym mieście. Z kolei poprzez modernizację i uszczelnienie systemu kanalizacji sanitarnej, przyczyniliśmy się bezpośrednio do ochrony wód Zatoki Gdańskiej.

Projekt składał się z dziewięciu kontraktów. Obejmowały one budowę nowych, przebudowę i modernizację istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami.

W ramach zrealizowanego projektu unijnego zbudowaliśmy nową Stację Uzdatniania Wody „Bitwy pod Płowcami”, zmodernizowaliśmy dwa ujęcia wody, zbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 3 km sieci wodociągowej oraz 21 km sieci sanitarnej.

Rozbudowaliśmy również system telemetrycznego przekazu danych o pracy sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Działanie systemu polega na przesyłaniu informacji z charakterystycznych punktów do centralnej dyspozytorni. System telemetrii pozwala na ciągłe monitorowanie poprawności pracy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a w przypadku awarii umożliwia szybką reakcję służb eksploatacyjnych, co w znacznym stopniu poprawia niezawodność dostaw wody i odbioru ścieków w mieście. Całkowita wartość Projektu wyniosła około 42 mln zł brutto, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 15 mln zł.

Jako właściciel infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej w Sopocie, podjęliśmy decyzję o przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania i ujęcia wody „Bitwy pod Płowcami”. Realizacja inwestycji pozwoliła na zapewnienie dostaw wody do wszystkich odbiorców w sposób ciągły i niezawodny. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń zwiększyło gwarancję należytej jakości dostarczanej wody – stabilny skład fizykochemiczny i bezpieczeństwo bakteriologiczne.

Inwestycja wpisała się w projekt unijny “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”.

Obecnie ujęcie wody składa się z 9 studni głębinowych. W ramach modernizacji ujęcia odwiercono 7 nowych studni. Wszystkie studnie wyposażono w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, sterowniczą oraz zabezpieczenie antysabotażowe.

W ramach tej inwestycji wybudowano nową stację uzdatniania wody o wydajności 360 m3/h. Została ona wyposażona w nowoczesne instalacje technologiczne. Wykonano również modernizację obiektów współpracujących ze stacją uzdatniania: zbiorników ruchowo–czerpalnych, w których gromadzi się wodę czystą, odstojników wód popłucznych i stacji transformatorowej. Zmodernizowano wewnętrzny układ komunikacyjny oraz drogę dojazdową, a także wykonano nowe ogrodzenie.

Dziś stacja pracuje bezobsługowo, ponieważ pobór wody ze studni i praca stacji uzdatniania wody zostały w pełni zautomatyzowane. Stacja wyposażona jest w komputerowe stanowisko operatorskie zapewniające monitorowanie, nadzór i sterowanie, zarówno pracą stacji uzdatniania i ujęcia wody Bitwy pod Płowcami, jak i pozostałymi obiektami. Przez całą dobę monitoringowi podlega proces uzdatniania wody oraz wszystkie parametry mające wpływ na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Sopotu i Gdańska.

W ramach projektu unijnego rozbudowaliśmy system telemetrycznego przekazu danych. Działanie systemu polega na przesyłaniu informacji o ciśnieniu oraz przepływach na sieci i w obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych. Dane generowane są przez urządzenia pomiarowe umieszczone w charakterystycznych punktach i przekazywane drogą radiową oraz przez sieć komórkową (GSM) do centralnej dyspozytorni, w której całodobowa obsługa czuwa nad prawidłową pracą całego układu.

Mapa punktów pomiarowych na sieci

W newralgicznych punktach sieci wodociągowej zainstalowano urządzenia do pomiaru przepływu oraz ciśnienia w sieci. Umożliwia to kontrolę prawidłowej pracy sieci oraz zapewnia natychmiastową informację o ewentualnych odstępstwach od założonych parametrów - sygnalizowane jest to zmianą koloru punktu na mapie z zielonego na czerwony.

Mapa punktów pomiarowych na sieci

Podstawową potrzebą człowieka jest dostęp do dobrej jakościowo wody pitnej. Jakość wody płynącej z kranu zależy w dużym stopniu od stanu infrastruktury wodociągowej. Dlatego cały czas o nią dbamy, remontując i modernizując naszą sieć i obiekty wodociągowe. W tym celu, w ramach projektu unijnego, rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy sopockie ujęcia i stację uzdatniania wody „Bitwy pod Płowcami”. Nowoczesne urządzenia zamontowane na stacji zapewniają bezawaryjny przebieg procesu uzdatniania, którego efektem jest woda pitna cechująca się wysokimi walorami smakowymi. Lepsza woda w sopockich kranach poprawia jakość życia mieszkańców naszego miasta.

Uzdrowiskowy status Sopotu wymaga spełnienia wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich jest czystość przybrzeżnych wód morskich. Podczas realizacji projektu unijnego troska o jakość wód Zatoki Gdańskiej była dla nas priorytetowa. Zrealizowaliśmy inwestycje, których celem była poprawa wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Szczelna i sprawnie działająca kanalizacja sanitarna gwarantuje obecnie, że wszystkie ścieki komunalne trafiają do gdańskiej oczyszczalni ścieków „Wschód” i nie stwarzają zagrożenia dla wód gruntowych oraz wód Zatoki Gdańskiej.