AQUA-Sopot to spółka miejska będącą właścicielem i zarządcą infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie.

Odpowiadamy ze bezpieczeństwo dostaw i jakość wody do spożycia, odbiór ścieków a także za szeroko rozumiane projekty rozwojowe. Mowa tu nie tylko o twardych inwestycjach, ale też o projektach edukacyjnych, podnoszących kompetencje społeczne czy też wspierających uzdrowiskową rolę Miasta w oparciu o wody solankowe.

Zajmujemy się obsługą mieszkańców oraz firm w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Sopocie.

W latach 2008-2014 zrealizowaliśmy istotne inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Prowadziliśmy je w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

AQUA - Sopot Sp. z o.o. - siedziba

AQUA - Sopot Sp. z o.o. rozpoczęła działalność na mocy Uchwały nr VI/ 71/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 marca 2007.

Spółka kontynuuje zadania w zakresie gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Sopotu, realizowane dotychczas przez zlikwidowany zakład budżetowy (Zakład Wodno - Kanalizacyjny). Majątek Spółki stanowi infrastruktura wodno-kanalizacyjna wniesiona aportem przez Miasto Sopot, należąca dotychczas do Miasta i eksploatowana przez Saur Neptun Gdańsk S.A. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55 761 800 zł. Gmina Miasta Sopot jest właścicielem 100% udziałów Spółki.

Zajmujemy się przeprowadzaniem remontów oraz budową i modernizacją sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Celem i efektem tych działań jest zapewnienie mieszkańcom Sopotu i jego gościom wysokiej jakości wody pitnej oraz bezpiecznego dla środowiska odprowadzania ścieków do oczyszczalni.

W dniu 1 sierpnia 2021 r. przejęliśmy od Saur Neptun Gdańsk S.A. eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, Kapitał zakładowy: 55 761 800 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku. VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000286545, posiadającą NIP: 5851435137, REGON: 220461570, jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424).

Spółka kontynuuje zadania w zakresie gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Sopotu