AQUA-Sopot to spółka miejska będącą właścicielem oraz eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie, a także wyłącznym operatorem sopockiej solanki, czyli wody leczniczej.

Odpowiadamy ze bezpieczeństwo dostaw i jakość wody do spożycia, odbiór ścieków, a także za szeroko rozumiane projekty rozwojowe. Mowa tu nie tylko o twardych inwestycjach, ale też o projektach edukacyjnych, podnoszących kompetencje społeczne czy też wspierających uzdrowiskową rolę Miasta w oparciu o wody solankowe.

Zajmujemy się obsługą mieszkańców oraz firm w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Sopocie.

W latach 2008-2014 zrealizowaliśmy istotne inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Prowadziliśmy je w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Od września 2022 r. jesteśmy również operatorem złoża solankowego, dostarczającym solankę obiektom oferującym w oparciu o nią zabiegi lecznicze, a także podejmujemy działania inwestycyjne związane z eksploatacją wód leczniczych i rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej opartej o naturalne zasoby Sopotu.

AQUA - Sopot Sp. z o.o. - siedziba

AQUA - Sopot Sp. z o.o. rozpoczęła działalność na mocy Uchwały nr VI/ 71/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 marca 2007.

W dniu 1 sierpnia 2021 r. przejęliśmy od Saur Neptun Gdańsk S.A. eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Majątek Spółki stanowi infrastruktura wodno-kanalizacyjna wniesiona aportem przez Miasto Sopot. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 56 261 800,00 zł. Gmina Miasta Sopotu jest właścicielem 100% udziałów Spółki.

Zajmujemy się przeprowadzaniem remontów oraz budową i modernizacją sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Celem i efektem tych działań jest zapewnienie mieszkańcom Sopotu i jego gościom wysokiej jakości wody pitnej oraz bezpiecznego dla środowiska odprowadzania ścieków do oczyszczalni.

Od września 2022 r. odpowiadamy także za stan sieci solankowej i  jej bieżącą eksploatację. Naszym celem jest stałe poszerzanie działalności w tym zakresie, w celu zapewnienia dostępności zabiegów solankowych jak najszerszej grupie mieszkańców i gości Sopotu.

AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot, Kapitał zakładowy: 56 261 800,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku. VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000286545, posiadającą NIP: 5851435137, REGON: 220461570, jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 424).

Spółka kontynuuje zadania w zakresie gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Sopotu