Kanalizacja sanitarna Gminy Miasta Sopot pracuje jako rozdzielcza, co oznacza odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jednym systemem, a ścieków socjalno-bytowych (sanitarne) drugim.

Długość czynnej kanalizacji sanitarnej w Sopocie wynosi 75,2 km oraz 34,4 km przyłączy do budynków (3 344 szt. punktów włączenia).

Sukcesywnie prowadzone są remonty lub wymiana uszkodzonych bądź starych przewodów kanalizacyjnych. Jeśli jest to tylko możliwe - remonty przeprowadza się z zastosowaniem metod bezwykopowych. W ostatnich latach, dzięki pojawieniu się nowoczesnych technologii w podobny sposób realizuje się również budowę nowych kanałów. Pozwala to na zachowanie istniejących nawierzchni ulic i terenów zielonych, a co za tym idzie obniżenie kosztów robót oraz minimalizację utrudnień w ruchu ulicznym mieszkańców.

Ze względu na topografię, część ścieków odprowadzana jest grawitacyjnie, a część wymaga przepompowywania. Na terenie Sopotu znajdują się trzy przepompownie ścieków, zlokalizowane w pasie nadmorskim.

Wszystkie ścieki z terenu Sopotu kierowane są poprzez gdański system kanalizacji do oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku.

Poniżej prezentujemy czynne przepompownie ścieków :

Przepompownia ścieków "HAMO"

Przepompownia ścieków „HAMO” przy ul. Parkowej wybudowana została w 1898 roku i w latach późniejszych była kilkakrotnie przebudowywana.
Obecnie zbiornik ściekowy ma pojemność 19 m3, a wydajność przepompowywanych ścieków wynosi do 190 m3/h.

Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków "Polna"

Przepompownia ścieków "POLNA" została oddana do użytku w latach 70-tych wraz z wybudowaniem głównych kanałów sanitarnych w ulicy Grunwaldzkiej, Na Wydmy oraz Bitwy pod Płowcami. Przepompownia "Polna" tłoczy około 50% wszystkich ścieków sanitarnych z terenu Sopotu dwoma kanałami o średnicy 400mm ułożonymi wzdłuż ul. Polnej w kierunku ul. Pogodnej. Następnie ścieki skierowane są do oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku.

Przepompownia ścieków - Polna

Przepompownia ścieków "Park Północny"

Przepompownia ścieków "PARK PÓŁNOCNY" wybudowana została w 2000 roku dla potrzeb punktów gastronomicznych zlokalizowanych przy plaży. Znajduje się na wysokości wejścia na plażę nr 7. Ścieki przepompowywane są w kierunku ul. Powstańców Warszawy.

Przepompownia ścieków - Park Północny