Sieć wodociągowa Gminy Miasta Sopot zbudowana jest z 93,9 km przewodów magistralnych i rozdzielczych oraz 32,2km przyłączy do budynków (3 043 punktów włączenia). Zbudowana jest w układzie pierścieniowym, dzięki czemu charakteryzuje się stosunkowo dużą niezawodnością w zakresie dostaw wody do odbiorców.

W związku z topografią wysokościową miasto podzielone jest na 4 strefy zasilania:

 • strefa ujęcia wody Brodwino
 • strefa ujęcia Bitwy pod Płowcami
 • strefa ujęcia drenażowego Nowe Sarnie Wzgórze (Przepompownia Wody przy Armii Krajowej)
 • strefa ujęcia Nowe Sarnie Wzgórze

Nieodłącznym elementem systemu wodociągowego są dwa zbiorniki wyrównawczo-zapasowe (Piaskowa i Wzgórze Trzech Gracji), znajdujące się w najwyższych punktach stref.

W ramach realizacji Projektu Unijnego, dofinansowanego z Funduszu Spójności, wykonano monitoring sieci i urządzeń wraz z telemetrycznym przekazem danych do głównej dyspozytorni zlokalizowanej w nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody Bitwy pod Płowcami, w której pełniony jest całodobowy dyżur pracowników obsługi. Pozwala to m.in. w bardzo krótkim czasie zlokalizować ewentualną awarię na sieci wodociągowej jak również zdalną zmianę strefy zasilającej, co poprawia w znacznym stopniu niezawodność dostawy wody mieszkańcom.

AQUA-Sopot Sp. z o. o. w sposób ciągły realizuje kompleksowy program poprawy jakości wody oraz sprawności ujęć i przewodów przesyłowych.

 

Infrastruktura wodociągowa służąca odbiorcom, w dużej części znajduje się pod ziemią, jednak dla oka widoczni jesteśmy poprzez:

 • sopockie zdroje
 • hydranty - służą do bezpośredniego poboru wody z sieci ulicznej np.: podczas pożaru
 • piezometry - służą do pomiaru i obserwacji zwierciadła wody
 • studnie głębinowe - służą do poboru wody z odpowiedniej warstwy wodonośnej
 • budynki ujęć i obiektów wodociągowych

Czynne ujęcia i obiekty wodociągowe :

Ujęcie wody Brodwino

Ujęcie wody „Brodwino” składa się ze studni wierconych, ujmujących wody trzeciorzędowe (miocen i górny oligocen).
Obecnie w skład ujęcia wody wchodzą cztery studnie trzeciorzędowe o głębokości od 165 m do 168 m, zlokalizowane na terenie doliny brodwinowskiej. Woda z tych studni kierowana jest do Stacji Uzdatniania Wody „Brodwino”, gdzie następuje redukcja żelaza i manganu.

Ujęcie wody Brodwino

Ujęcie wody Bitwy pod Płowcami

Prace nad budową ujęcia rozpoczęto w roku 1957, kiedy to odwiercono pierwsze studnie głębinowe. Woda ujmowana była poprzez studnie głębinowe z trzech warstw geologicznych: kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.

W latach 2010 – 2014, w ramach realizacji Projektu Unijnego, dofinansowanego z Funduszu Spójności, dokonano modernizacji ujęcia wody. Wykonano nowe odwierty studni oraz automatyczne sterowanie pracą całego ujęcia. Wybudowano nową stacje uzdatniania wody, w której proces technologiczny został w pełni zautomatyzowany.

Ujęcie wody Bitwy pod Płowcami

Ujęcie wody Nowe Sarnie Wzgórze - drenaż

Ujęcie powstało w 1900r i przeszło dwie poważne rozbudowy w 1908r i 1911r. Ujęcie położone jest na wysokości 40 m n.p.m., a jego maksymalna wydajność wynosi 60 m3/h.

Teren ujęcia o powierzchni 30 000 m2 posiada sieć drenażową, w skład której wchodzi 11 studni rewizyjnych o głębokości do 3 m. Wody drenażowe grawitacyjnie spływają do zbiornika wody "Nowe Sarnie Wzgórze".

Więcej

W 1993 roku zamontowano lampę UV, której zadaniem jest dezynfekcja wody. Zaletą tego rozwiązania jest brak jakiegokolwiek wpływu na smak i zapach wody podawanej do sieci.

Od 1971 r. woda z ujęcia przepompowywana jest przez Przepompownię Armii Krajowej do Zbiornika wody Wzgórze Trzech Gracji o pojemności 1000m3.

W 2017-2018r. AQUA-Sopot Sp. z o. o. zakończyła generalny remont całego ujęcia podczas którego wykonano:

 • przebudowę zbiornika ruchowo-czerpalnego oraz komory zasuw;
 • montaż nowej lampy UV do dezynfekcji wody;
 • budowę urządzeń podczyszczających wody technologiczne;
 • remont ciągów drenarskich;
 • remont dróg wewnętrznych i chodników;
 • wymianę rurociągów przesyłowych;
 • remont budynku trafostacji;
 • remont ogrodzenia ujęcia.
Ujęcie wody Nowe Sarnie Wzgórze - drenaż

Ujęcie wody Nowe Sarnie Wzgórze - studnie głębinowe

Druga część ujęcia wody Nowe Sarnie Wzgórze posiada dwie studnie głębinowe, ujmujące wodę z pokładów czwartorzędowych. Studnie pracują wymiennie, a woda podawana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej w ul. Smolnej, Świemirowskiej i Al. Niepodległości oraz dalej w Gdańsku (wzdłuż ul. Czyżewskiego).

Ujęcie wody Nowe Sarnie Wzgórze - studnie głębinowe

Przepompownia wody Armii Krajowej

Pompownię wody zlokalizowaną przy ul. Armii Krajowej 15 oddano do eksploatacji w 1965r.
W 1996 roku została wyremontowana i stała się obiektem bezobsługowym. Wymienione zestawy pompowe w 2010r. umożliwiły elastyczną pracę przepompowni wraz z podniesieniem wydajności.

Woda do pompowni dopływa głównie z ujęcia "Nowe Sarnie Wzgórze" oraz uzupełniająco z ujęcia "Bitwy Pod Płowcami". Następnie tłoczona jest do górnej części miasta współpracując ze zbiornikami wyrównawczymi „Wzgórze Trzech Gracji" i „Piaskowa”.

Przepompownia wody Armii Krajowej