Nowe umowy dla odbiorców wody w Sopocie

W dniu 1 sierpnia 2021 r. AQUA-Sopot Sp. z o.o. przejęła od Saur Neptun Gdańsk S. A. eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Dla dotychczasowych oraz nowych odbiorców oznacza to konieczność podpisania nowej umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Jak zawrzeć umowę?

 • Prosimy o złożenie wniosku o zawarcie umowy z naszą Spółką na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - wzór wniosku dostępny na dole strony.
 • Na podstawie wniosku zostanie przygotowana umowa.
 • Poinformujemy Cię, gdy umowa będzie gotowa do podpisania.

Jak złożyć wniosek?

 • Wzór wniosku można pobrać w formie elektronicznej (na dole strony) lub otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta.
 • Po wypełnieniu wniosku i złożeniu podpisu prosimy o dostarczenie wniosku listownie lub osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłanie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres Biura Obsługi Klienta:

AQUA-Sopot Sp. z o.o.
ul. Polna 66-68
81-740 Sopot
Tel. 58 551 35 07
Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, w pierwszą środę miesiąca 10:00-18:00.

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków następuje:

 1. wskutek upływu czasu obowiązywania umowy na czas oznaczony (rozwiązanie umowy następuje z dniem upływu czasu obowiązywania umowy);
 2. na wniosek Odbiorcy usług za porozumieniem Stron (Strony mogą dowolnie określić datę rozwiązania Umowy, co w miarę możliwości następuje zgodnie z wnioskiem Odbiorcy usług);
 3. wskutek wypowiedzenia złożonego przez Odbiorcę usług (rozwiązanie umowy następuje w terminie wypowiedzenia określonym w umowie);
 4. w sytuacji, gdy Odbiorca usług, który utracił tytuł prawny do nieruchomości, nie złoży wniosku o rozwiązanie umowy (umowa wygasa z dniem zawarcia umowy z inną osobą dotyczącej tej samej nieruchomości);
 5. wskutek rozwiązania umowy przez AQUA-SOPOT, co może nastąpić w sytuacjach, w których dopuszczalne jest odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego tj. jeżeli:
 6. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 7. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
 8. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 9. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych;
 10. wskutek wygaśnięcia umowy z innych przyczyn określonych przepisami prawa.

Odbiorca usług może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy lub oświadczenie o wypowiedzeniu umowy do AQUA-Sopot bez obowiązku korzystania z formularza, niemniej sugeruje się przy składaniu wniosku o rozwiązanie umowy korzystać z formularza zamieszczonego poniżej w celu zapewnienia zawarcia we wniosku niezbędnych danych. Pobierz formularz wniosku o rozwiązanie umowy

Do wniosku lub najpóźniej do daty sporządzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy należy dostarczyć na piśmie lub pocztą e-mail protokół zdawczo – odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania podpisanego przez stronę przekazującą i przejmującą, o ile taki protokół został sporządzony.