Uzgodnienie dokumentacji projektowej

W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej w pierwszej kolejności prześlij do nas wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z załączonym projektem w wersji PDF na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Następnie po uzyskaniu informacji zwrotnej od AQUA-Sopot i uzgodnieniu ostatecznej wersji projektu, złóż wydrukowaną dokumentację projektową w dwóch egzemplarzach w sekretariacie AQUA-Sopot osobiście lub wysyłając pocztą na adres:

AQUA-Sopot Sp. z o.o.

ul. Polna 66-68,

81-740 Sopot

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AQUA-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740), ul. Polna 66-68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (58) 555 49 20,  zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (58) 555 49 20.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. rozpatrzenia wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed  rozpatrzeniem tego wniosku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  2. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres rozpatrywania wniosku oraz jego realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu ochrony prawa własności, a w przypadku toczących się spraw do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego w przedmiocie ochrony prawa własności.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora oraz podmioty świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.