Poniżej przybliżamy sposoby udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

Udzielenie informacji na żądanie Odbiorców Usług następuje:

a) niezwłocznie - na telefoniczne żądanie udzielania informacji o aktualnym stanie i/lub planowanych działaniach związanych z usunięciem awarii,
b) nie później niż w ciągu 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
c) nie później niż w ciągu 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
d) nie później niż w ciągu 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Spółka zobowiązana jest do powiadomienia Odbiorców Usług o sposobie rozstrzygania zgłoszeń innych niż reklamacja, w tym spraw spornych, w formie pisemnej, chyba, że zostały one zgłoszone telefonicznie lub podmiot zgłaszający wskaże inny sposób kontaktu.

Spółka AQUA-Sopot obowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.